Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU DOMGOS Andrzej Stefański, Moczadła 59a, 87-300 Brodnica. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail: biuro@domgos.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonywania sprzedaży, przekazywania zamówień, informacji dotyczących oferowanych produktów jak również realizacji zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji oraz pozostałej korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej, wystawiania faktur oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu UE 2016/679.
 4. Podanie danych jest niezbędne do fakturowania bądź zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie w/w dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, a nie przepisów prawa).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów zgodne z przepisami podatkowymi wynoszący 5 lat.